Otsi postitust:

29. aug 2008

„Ettevõtlik Kool“ – eesmärk aidata Eesti koolinoortel muutuda ettevõtlikumaks

Erinevad uuringud näitavad, et Eestis on Euroopa keskmisest madalam ettevõtlikkuse tase. See väljendub inimeste hoiakutes ja soovis midagi ära teha, mitte ainult ettevõtete asutamise aktiivsuses nagu sageli arvatakse. Hoiakud ja suhtumine saavad alguse lapsepõlvest, seetõttu on tänased noored kooliõpilased ettevõtlikkuse arendamisel kõige olulisem sihtgrupp.


Noorte ettevõtlikkuse arendamise eesmärgiga on algatatud haridusprogramm “Ettevõtlik Kool”, mille pilootprojekt sai alguse Ida-Virumaalt ning mille eesmärk on kujundada meie koolilastest ettevõtlikud inimesed, kes ei karda oma mõtteid tegudeks muuta.

Noored vajavad peale teadmiste ka kogemusi

Paljude inimeste arvates keskendutakse Eesti hariduses enam teadmiste ja faktide õpetamisele, kui praktiliste kogemuste loomisele ja hoiakute kujundamisele. Koolides toimub enamasti õpetamine, kuid mitte õppimine. Isegi kui meie õppekavades on lahti mõtestatud see, milliseid hoiakuid me noortes soovime kasvatada, siis ainekavades muutub see juba vähetähtsaks ning õpikutes ei kajastu see praktiliselt enam üldse.

„Ettevõtliku Kooli“ idee on pärit Šotimaalt ja selle mõte on muuta koolid enam õppimissõbralikumaks keskkonnaks, kus õpetaja roll on olla pigem juhendajaks. Kasutades rohkem aktiivõppemeetodeid on võimalik aidata õpilastel endal rohkem õppida, tänu millele oskavad nad praktilisi oskusi ja teadmisi hiljem ise paremini kasutada. Õpitava materjali, praktiliste oskuste ja ettevõtlikkuse sidumine läbivalt kõikides ainetes võimaldabki lastel mõista erinevate teadmiste vahelisi seoseid, kujundada noortes ettevõtlikku hoiakut ning oskust õpitud teadmisi paremini kasutada. Praktilised kogemused omakorda võimaldavad lastes kasvatada ka vastutust ning peletada hirmu läbikukkumise eest.

Toetus laste ideedele

Ettevõtlikkus on hoiak, tahe ja suutlikkus midagi ellu viia. Programmi idee ei ole õpetada ettevõtlikkust mitte ühe ainena, vaid siduda seda kõigega, mida noored kooliteel õpivad. “Ettevõtliku Kooli” programmil on kaks tegevussuunda. Ühelt poolt on see suunatud õpetajatele, kes peaksid õpetades integreerima ettevõtlikkust kõikidesse ainetesse ning teisest küljest toetab see noori nende endi mõtete ja plaanide teoks saamisel.

Lastel on palju loovaid mõtteid, mis jäävad sageli ellu viimata, kuna puudub sobiv keskkond ja toetavad inimesed. Sageli takerdub mõte täiskasvanute osavõtmatusse, mis tekitab noortes pettumust ja pärsib nende ettevõtlikkust. “Ettevõtlik Kool” kutsuti ellu eesmärgiga muuta koolisüsteem selliseks, mis toetaks noorte ettevõtlikkust nende ideede sünnist alates.

Laste isetegemised

Selle aasta kevadel korraldati Ida-Virumaal “Ettevõtliku Kooli” programmi raames konkurss, millega sooviti välja selgitada, tunnustada ja laiemale avalikkusele esitleda silmapaistvaid projekte ja projektimeeskondi, kes on panustanud piirkondlikult noorte ettevõtlikkuse edendamisesse.

Laste initsiatiivil viidi Ida-Virumaal ellu mitmeid projekte, mis haarasid suurt osa kooliperest. Toila Gümnaasiumis korraldasid algklasside lapsed “Sportlikud ettevõtjad” nime all terve kooliaasta vältel igas kuus erinevaid tervisliku eluviisi või sportliku tegevusega seotud üritusi, milles lõid kaasa ka laste vanemad. Korraldati matku, viktoriine ja kohtumisi olümpiasportlaste ja –võitjatega, esineti näidendiga tervise hoidmisest ja palju muud. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumis korraldati läbi aasta kestnud projekt “Huvitav vahetund”, mille eesmärgiks oli pakkuda võimalusi erinevateks klassivälisteks ühistegevusteks vahetunnis.

Narva Peetri Kooli õpilaste algatusel loodi kooli troopikataimede “maja”, kus taimede eest hoolitsevad lapsed ning kus on võimalik läbi viia bioloogia ja geograafia tunde. Kiviõli I Keskkooli 3.-4. klassi lapsed andsid õpetajate abiga välja elukutseid tutvustava kogumiku.
Illuka põhikoolis pandi õpilaste algatusel taas tööle kooliajaleht. Projekti raames alustati meedia põhimõtete tundmaõppimisega ning rakendati oma teadmisi kooli ajalehe planeerimisel ja koostamisel.

Ettevõtlikust aitavad arendada ka paljud meelelahutuslikud üritused. Näiteks korraldati Illuka koolis piparkookide küpsetamise ja kinkimise heategevuslik üritus. Toila Gümnaasiumis korraldasid õpilased piduliku lipuheiskamise Vabariigi aastapäeval.

Jõhvi gümnaasiumi õpilased korraldasid ülipopulaarse telesaate „Tantsud tähtedega“ eeskujul jõulupeol programmi „Tantsud õpetajatega“, kus gümnaasiumiõpilased pedagoogidega nii standard kui ladina-ameerika tantse vihtusid. Idee levis peatselt üle linna ning suure publikuhuvi tõttu korraldati tuluõhtu, kus showd korrati. Tuluõhtuga teeniti arvestatav summa, mille eest muretsesid õpilased koolile uued metallkapid.

Kõik need ja paljud teised projektid andsid noortele suure hulga planeerimise, korraldamise ja vastutamise kogemust ning seeläbi ka kinnitust, et ettevõtlik olla on tore. Jõukohaseid tegemisi jagub igas vanuses õpilastele, kuid nad vajavad siiski koolipoolset toetust.

Pilk kaugemale

Kuigi programm sai alguse Ida-Virumaal, kus sellega on vabatahtlikult liitunud kaheksa kooli, on eesmärk levitada “Ettevõtliku Kooli” ideed tunduvalt laiemalt. Eestis on palju aktiivseid õpetajaid, kes näevad suurt vaeva, et oma õpilastele pakkuda midagi enamat kui vaid õpikuis kirjas, üritades neile teha mõistetavaks, kuidas kõiki neid teadmisi on võimalik ära kasutada praktilises elus. Sisuliselt täidavad ka nemad “Ettevõtliku Kooli” eesmärki ning programmi eestvedajate soov on seda parimal viisil ära kasutada.

Ida-Viru programm on alles algus, eesmärk on viia see ühest maakonnast välja ja kaasata paljusid koole. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ettepanek on tulevikus luua Eestisse kaks pilootpiirkonda, kus ettevõtlikkuse õpetamine kuuluks kõikide õppeainete ainekavasse. Seda süsteemi on Šotimaal rakendatud 20 aasta jooksul ning tänaseks päevaks on sellest saanud üle-riiklik hariduspoliitika, millega loodetakse saada Euroopa kõige ettevõtlikumaks kultuuriks.
Suured asjad algavadki väikestest ja „Ettevõtliku Kooli“ näol on kindlasti tegemist programmiga, mis laienedes võib aidata muuta Eestit inimesi ettevõtlikumateks ning julgemateks.

Artikkel Ilmus 28.08.2008 Eesti Ekspressi lisas "KooliAeg"